พระกริ่งพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ตำรวจภูธรภาค 3 สร้าง พร้อมกล่องเดิม

฿800.00

โทร : 063-969-5995

โทร : 087-712-4640

 

ID.LINE busoftware52
#พระทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพ
📍มีรูปบัตรรับประกันจากร้านพลศรีทอง(ไม่ใช่บัตรแข็ง) ตัวอย่าง..
พระกริ่งพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ตำรวจภูธรภาค 3 จัดยิ่งใหญ่ !!พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ

พุทธาภิเษกพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา พระเกจิอาจารย์ทั่วภาคอีสานปลุกเสกเพียบ อาทิหลวงปู่เกลี้ยง หลวงปู่แสง หลวงปู่แสน หลวงพ่อสายทอง หลวงพ่อบุญมี

ความเป็นมา พระวัตถุมงคลออกแบบโดย

ตำรวจภูธรภาค ㆍ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ – จังหวัด ศิลปิน : อาจารย์ กิตติชัย ตรีรัตน์วิซชา อายุ ๔๒ ปี อาจารย์

ของอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร พิศศษหลักสูตรทัศนศิลปั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.)

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นถิ่นกำเนิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ปรึกษา

หลวงปู่มัน ภูวิทัตโต ซึ่งเป็นบูรพาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ศิลปิน : อาจารย์ ทวี รัชนีกร ศิลปีนแห่งชาติ สาขาทัศนศิลปั

สายวัดบำ เขตจังหวัดทางอีสานใต้นี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนา จิตรกรรม ปี ๒๕๔๘ ปัจจุบันอายุ ๘๔ ปี เป็นศิลปีนอาวุโสที่ทุ่มเท

ปฏิปทาธุดงค์วัตร ของพ่อแม่ครูอาจารย์องค์สำคัญอีกหลายรูป ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาตังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕0๓

ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวในดีตยังเคยเป็นแหล่งอารย-

ธรรมล้านช้างโบราณมาก่อน มีการสร้างพระพุทธรูปที่มีความงดงาม การดำเนินการ

ตามอุดมคติท้องถิ่นซึ่งมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ และแตกต่าง

จากศิลปะยุคอื่นๆ อย่างชัดเจน ดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงออกแบบ การจัดสร้างพระวัตฤมงคลในครั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค ๓

ให้ดูสุขม สงบ และมีความเรียบง่ายแสดงความเป็นอัตลักษณ์ ให้วับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ

ของศิลปะล้านช้างทางอีสานแต่ยังคงยึดถือคติความเป็นมหาปริส สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมุพโร ทรงพระเมตตา

ลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าตังเดิม เพื่อใหมี เททองหล่อ พระองค์ปฐมฤกษ์ พร้อมทั้งประทานอักษรพระนาม

ความงดงามอย่างที่สุด ย่อ ออป. ประดิษฐานที่ฐานพระด้านหน้าพระพุทธรูปและรูปหล่อ

ตำรวจภูดูรภาค 2 จะดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูป ขนาดเล็ก และประทานนามพระพุทธรูปประจำหน่วยตำรวจภูธร

ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว จำนวน ๙ องค์ ไว้ประจำ ตำรวจฎภูธรภาค ๒ ภาค ๓ ว่า “พระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาก” พระพุด

ตำรวจภูธรจังหวัตนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ทะะตรี วิ-สุด-ทิ ทำา ประชา-นาด แปลว่า พระพุทธเจ้า ผู้ทรง

ชัยภูมิ อำนาจเจริญ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ธรรมเป็นเหตุให้ถึงความบริสุทธิ์ ๓ ประการ (ศีล สมาธิ ปัญญา)

ภาค ๓ และสวนธรรมแดรี่ฮัท สิงห์บุรี เพื่อให้หน่วยได้ใช้ประกอบ ทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน

พิธีทางศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนเป็น โดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อตังทั่วภาคอีสาน ร่วมอธิษฐาน

เครื่องยึดเหนียวและศูนย์รวมจิตใจของข้าราชการตำรวจ จิต สวดพุทธมนและนังปรก ทำพิธีปลูกเสก ตลอดจนจารแผ่น

ในการดำเนินการครั้งนี้ จะหาทุนจัดสร้างด้วยวิธีบวิจาค ทองนำมาใช้เททองหล่อพระในพิธี

บูชาพระวัตถุมงคล ให้ผู้ที่มีความสนใจและจิตศรัทธาร่วมบูชา

กำหนดการ

 

รายชื่อพระเกจิอาจารย์

ร่วมอธิษฐานจิตสวดพุทธมนต์นั่งปรก

ทำพิธีปลูกเสก และจารแผ่นทอง

เพื่อนำมาใช้เททองหล่อพระ

จังหวัดนครราชสีมา

ㆍ พระธรรมโสภณ (โกศล สิรินธช วัดสุทรจินดา จังหวัดนครราชสีมา

ㆍ หลวงพ่ออุทัย วัคญาณสัมปันใน จังหวัดนครราชสีมา

พระกิตติรามมุนี (สนิท สมพงษ์ประเสริฐ วัดโพธิ์นิมิต

จังหวัดนครราชสีมา

ㆍหลวงพ่อจอย ชินวํโส วัดโนนไทย จังหวัดนตรราชสีมา

ㆍหลวงพ่อกัณหา สุกาโม วัดบำาทรัพย์ทวีธรรมาราม

จังหวัดนครราชสีมา

ㆍหลวงพัยบุญ ปริปุ่นณสีโด วัตปรแดง จังหวัดนศรราชสีมา

ㆍ พระครูนิโครธธรมรังษี (หลวงปู่จุ่ม วัดทำวังไทร จังหวัดนครราชสีมา

ㆍ ครูบาแบ่ง ฐานตดโม วัดโดนด์ จังหวัดนครราชสีมา

ครูบากฤษณะ ชินวัณโณ ชาศรมสถานสวนพุทธศาสตร์

จังหวัดนครราชสีมา

* พระโพธิ นันทมุน (หลวงพ่อจิ๋ว จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุบสราชธานี

ㆍ หลวงปู่เร็ว ฉันทโก วันหนองใน จังหวัดอุบลราชธานี

ㆍ หลวงปู่อด นรใท วัดคำสมิง จังหวัดอุบลราซธานี

ㆍ หลวงปู่บุญ ข้มอีโร วัดบ้านหมากมี จังหวัดอุบลราชธานี

พุทย์จิตใด วัดป่าหนอง ㆍหลวงปู่พุทธา พุทธ องยาว จังหวัดอุบลรา ราชอานี

ㆍหลวงปู่บุญกอง สันดิจิตโต วัดกุดชุม จังหวัดอุบลราชธานี

ㆍ หลวงปู่เขียน ปุญญากาโม สำนักสงฆ์บำช้า จังหวัดอุบลราซธานี

ㆍหลวงปับุญร จตถกาโม วัดเาษมสำราญ จังหวัดอุบลราชธานี

ㆍ พระครูสุชีพภาวนากิวัตร วัดบำโนนนิเวศน์ จังหวัดดุบลราชธานี

ㆍหลวงปู่ษีสมชาย วิจิตโต วัดสวนหินผานางสอย

จังหวัดอุบลราชธานี

ㆍ พระอาจารย์วิธียว จันทะสาโร วัดป่ปากโดม จังหวัดอุบลราชธานี

ㆍ หลวงปูสุพัฒน์ เตะพะโล วัดบำประชานิ

ㆍ หลวงปัสี สิริญาโณ วัดป่าศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี

นิมิตร จังหวัดอุบลราชอานี

ㆍ หลวงปู่สมร จันทโสภโณ วัดห้วยน้ำใส จังหวัดยุบลรารถานี

ㆍ หลวงตาเคน ชินฺนาลใย ที่พักสงฆ์ถ้ำแตก จังหวัดอุบลราซรานี

จังหวัดสุรินทร์

ㆍ พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้ยน ขันติพโล! วัดเขายตุลฐานะจาโร

จังหวัดสุรินทร์

พระครูอาภัสร์ ธรรมคุณ (บุญรอค อาภัสสโฮ วัดบ้านโคกกรม

จังหวัดสุรินทร์

ㆍ พระครูสังฆรักษ์กุมาร ญาณมษี วัดบ้านขำ จังหวัดสุรินทร์

ㆍ พระครูโพธิสุวรรณรัตน์ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม จังหวัดสุรินทร์

ㆍ หลวงปู่เฮง ปภาวโส วัดพัฒนาธรรม

จังหวัดบุรีรัมย์

ㆍหลวงปู่โพธิ์ พระราชวรคุณ บัณฑิโต วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์

นาราม จังหวัดสุวินทร์

ㆍหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์

ㆍ หลวงปู่แก้ว สันตจิตโต วัดบ้านถนน

ㆍ หลวงปู่ๆทัย ยุทฺโย วัดตาด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ㆍ หลวงพ่อเมียน กัลยาโน วัดบ้านจะเนียง จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดชัยภูมิ

นกระลัง จังหวัดบุรีรัมย์

ㆍ พระเทพาาวนาวิกร วิ (บุญมา ปุญญาภิวัต ปธ.b)

วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ

ㆍพระครูโพริกิตดีวิมล จิตตุสวโร วัดโพธิ์ตาล จังหวัดชัยภูมิ

ㆍพระครูปลัคสุริยันจันทวัณโณ วัดป่าขัพพรรณรังษี จังหวัดชัยภูมิ

ㆍ หลวงพ่ชสายทอง เตชะธัมไม วัดเลิมพระเกียรติ (วัตป่าห้วยทุ่ม)

จังหวัดชัยภูมิ

พระควิมล ภาวนาคุณ (อาจารบ่จื่อ! วัดเราตาเงาะอุดมพร

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดศรีสะเกษ

ㆍ หลวงปู่เกลี้ยง เตชร์มโม วัดศรีธาตุ (โนนแกด) จังหวัดศรีสะเกษ

ㆍ หลวงปู่แสน บ่นสโน วัดบ้านหนองจิก จังหวัดศรีละเกษ

ㆍ จวัส เขมจารี (หลวงปู่ห้วย) วัดประชารังสรรค์ จังหวัดศรีตะเกษ

ㆍ พระครูวิสุทธิศรีลากร (หลวงปู่เต็ง) วัตปราสารเยอใต้ จังหวัดศรีละเกษ

จังหวัดยโสธร

ㆍหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดบำศิลาพร จังหวัดยโสย?

ㆍ พระครูสุนทรศลีขันธ์ (หลวงปู่สิงนัทอง ปกากโ วัดบำสุนทราวาม

จังหวัดยโสธร

ㆍ พระครูสุมนสารคุณ (หลวงปู่ประสาร สุมโน! วัดหนองไครั จังหวัดยโสยร

ㆍ พระอาจารย์ ต.ร.บุ บุญชวน ข้มมโฆสใก วัดบำวังน้ำทิพย์ จังหวัดยโสยร

ㆍ หลวงพ่อสมพร ปมุติใต วัดป่วัฒนมังคลาราม จังหวัดยโพธร

จังหวัดอำนาจเจริญ

ㆍหลวงปู่แห่ง ญาณวโร วัดป่ขรัญญาวิเวก จังหวัดชำนาจเจริญ

ㆍ พระครูวชิวธรรมวังสี (หลวงปู่ทูณ วัดสีแยกแสงเพชร

จังหวัดอำนางเจริญ

จังหวัดสกลนคร

ㆍ หลวงปู่อว้าน เชมโก วัดบำนาคนิมิตย์ จังหวัดสกลนคร

จังหวัดอุดรธานี

ㆍ หลวงปู่ลี กุสลธโร วัคภูผาแดง จังหวัดถุดรธานี

ㆍ หลวงปู่เจริญ ฐานยุตโด วัดโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดบึงกาฬ

ㆍ หลวงปู่อัม สุขกาโม วัดภูผาผึ้ง จังหวัดมุกคาหาร

ㆍ หลวงปู่แยง สุขกาโม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดนครสวรรค์

ㆍ หลวงปู่ลี ตานังกโร วัดป่าหัวตลุก จังหวัดนตรสวรรค์

พระพุทธรูปประจำหน่วยตำรวจภูธรภาค


เมื่อเราคิดถึงท่าน ท่านก็จะมาอยู่ในใจเรา เมื่อใดที่เรามีทุกข์ร้อนใจ เพียงระลึกถึงคำสอนของท่าน ท่านก็จะมาอยู่ข้างเรา…..”

พลศรีทอง พระเครื่อง โดย บู เชียงราย

. https://ponsrithong.com/

web (main) พระเครื่อง  : บู เชียงราย ร้านพลศรีทอง พระเครื่อง

Web ( มุมพระ) : มุมพระ
https://www.mumpra.com/shop.php?shopid=507
web (99wat) : 99วัด
http://www.ponsrithong.99wat.com/
Facebook เพจพลศรีทอง พระเครื่อง บู เชียงราย
https://www.facebook.com/ponsrithong/
IG :https://www.instagram.com/bu_chiangrai.amulet/

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระกริ่งพระพุทธตรีวิสุทธิธรรมประชานาถ ตำรวจภูธรภาค 3 สร้าง พร้อมกล่องเดิม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *